WCI (Hockey - Boys)

Home | Standings | Results | Schedule | Playoffs

WCI3 - 4KCI
WCI: Lucas Bateman, Jett Spark, Kevin Hilderley
KCI: Soren Querengesser, Lucas Gaiger, Cole Tagzihadeh, Charlie Reist
WCI2 - 1GPSS
WCI: #27, Brandon Kong
GPSS: Sam Collins
WCIvsGCI14:00 @
WCIvsHHSS14:15 @
WCIvsWODSS14:30 @
WCIvsGRCI14:00 @
WODSS1 - 4WCI
WODSS: Austin Stemmler
WCI: Brandon Kong (2), Jett Spark, Liam Witmer
PHSvsWCI14:30 @
EDSSvsWCI14:30 @
KCIvsWCI14:30 @
GCIvsWCI14:30 @
EDSSvsWCI14:30 @
View complete schedule for Hockey - Boys
WCI3 - 4KCI
WCI: Lucas Bateman, Jett Spark, Kevin Hilderley
KCI: Soren Querengesser, Lucas Gaiger, Cole Tagzihadeh, Charlie Reist
WCI2 - 1GPSS
WCI: #27, Brandon Kong
GPSS: Sam Collins
WCIvsGCI14:00 @
WCIvsHHSS14:15 @
WCIvsWODSS14:30 @
WCIvsGRCI14:00 @
WODSS1 - 4WCI
WODSS: Austin Stemmler
WCI: Brandon Kong (2), Jett Spark, Liam Witmer
PHSvsWCI14:30 @
EDSSvsWCI14:30 @
KCIvsWCI14:30 @
GCIvsWCI14:30 @
EDSSvsWCI14:30 @
View complete results for Hockey - Boys