KCI (Basketball - Sr. Girls)

Home | Standings | Results | Schedule | Playoffs

KCI43 - 25EDSS
KCI: Jillian Bernard-Jardier 12, Qiana Englert 9
EDSS: Brianna Jacobi 10, Emily Milanovich 5
KCI45 - 54WCI
KCI: Jillia Bernard-Jardine 20, Milla Sayavongsa 10, Davna Mclean 6
WCI: Adri Kellerman 25, Rhiannon Braid 12, Camryn Johnston 10
KCI51 - 32GRCI
KCI: JIllian Bernard Jodie 17, Qiana Englert 14
GRCI: Laina Stewart 12, Dani Novicic 5
KCI40 - 35SJAM
KCI: India Armstrong 9, Jillian Bernard-Jardine 8
SJAM: Malak Dahawy 12, Dinuri Fernando 9
KCIvsWODSS15:15 @ WODSS
KCIvsGCI16:45 @ GCI
CHCI18 - 47KCI
CHCI: b. Birdie 7, M. Gojsevic 4
KCI: J. Benard-Jardine 17, D. McLean 9
BCI41 - 16KCI
BCI: A. Brown 13, L. MacDonald 12
KCI: J. Barnard-Jardine 7, M. Sayavongsa
GPSS27 - 53KCI
GPSS: Y. Oyual 12, K Tremblay 4
KCI: J. Bernard-Jardine 15, D. McLean 10
HHSS18 - 44KCI
HHSS: T. Murphy 4, L. Braun 4
KCI: J. Bernard-Jardine 12, Q. Englert 8, N. Carpan 7
JHSS20 - 52KCI
JHSS: K. Marchetti 10, E. Kavanaugh 4
KCI: D. McLean 14, J. Bernard-Jardine 10
View complete schedule for Basketball - Sr. Girls
KCI43 - 25EDSS
KCI: Jillian Bernard-Jardier 12, Qiana Englert 9
EDSS: Brianna Jacobi 10, Emily Milanovich 5
KCI45 - 54WCI
KCI: Jillia Bernard-Jardine 20, Milla Sayavongsa 10, Davna Mclean 6
WCI: Adri Kellerman 25, Rhiannon Braid 12, Camryn Johnston 10
KCI51 - 32GRCI
KCI: JIllian Bernard Jodie 17, Qiana Englert 14
GRCI: Laina Stewart 12, Dani Novicic 5
KCI40 - 35SJAM
KCI: India Armstrong 9, Jillian Bernard-Jardine 8
SJAM: Malak Dahawy 12, Dinuri Fernando 9
KCIvsWODSS15:15 @ WODSS
KCIvsGCI16:45 @ GCI
CHCI18 - 47KCI
CHCI: b. Birdie 7, M. Gojsevic 4
KCI: J. Benard-Jardine 17, D. McLean 9
BCI41 - 16KCI
BCI: A. Brown 13, L. MacDonald 12
KCI: J. Barnard-Jardine 7, M. Sayavongsa
GPSS27 - 53KCI
GPSS: Y. Oyual 12, K Tremblay 4
KCI: J. Bernard-Jardine 15, D. McLean 10
HHSS18 - 44KCI
HHSS: T. Murphy 4, L. Braun 4
KCI: J. Bernard-Jardine 12, Q. Englert 8, N. Carpan 7
JHSS20 - 52KCI
JHSS: K. Marchetti 10, E. Kavanaugh 4
KCI: D. McLean 14, J. Bernard-Jardine 10
View complete results for Basketball - Sr. Girls