GCI (Basketball - Sr. Girls)

Home | Standings | Results | Schedule | Playoffs

GCI21 - 39SJAM
GCI: Kennedy Robinson 5, Latavia Pearson 5
SJAM: Malak Dahawy 12, Claire Strong 12
CHCI13 - 38GCI
CHCI: Neha Lalaney 4, Lawis Phileman 3
GCI: Azaliah Colquhoun 10, Bella Cantin 10
PHS28 - 37GCI
PHS: Sam Louks 8, Sydney Brooks 7
GCI: Azaliah Colquhoun 16, Torrance Paulitzki 7
FHCI34 - 48GCI
FHCI: Karlie Pioj 11
GCI: Azaliah Calqhoun 21, Bella Cantin 10
GCI42 - 34EDSS
GCI: Azaliah Colquhoun 20, Kennedy Robinson 10
EDSS: Nathalie Hilbert 13, Jackie Wideman 6, Karyn Reynolds 6
GRCI22 - 49GCI
GRCI: Kayla Ambrose 8, Dani Vovicic 5
GCI: Kennedy Robinson 12, Azaliah Colqhoun 8, Latavia Pearson 8
GCI43 - 11HHSS
GCI: Kennedy Robinson 6, Jenna Stirling 6, Azaliah Colquhoun 6
HHSS: Jozie Hanke 6, Alexia Parada 4
GPSSvsGCI16:45 @ GCI
SSSvsGCI15:15 @ GCI
GCIvsWCI16:45 @ WCI
GCIvsBCI15:15 @ BCI
GCIvsKCI16:45 @ KCI
View complete schedule for Basketball - Sr. Girls
GCI21 - 39SJAM
GCI: Kennedy Robinson 5, Latavia Pearson 5
SJAM: Malak Dahawy 12, Claire Strong 12
CHCI13 - 38GCI
CHCI: Neha Lalaney 4, Lawis Phileman 3
GCI: Azaliah Colquhoun 10, Bella Cantin 10
PHS28 - 37GCI
PHS: Sam Louks 8, Sydney Brooks 7
GCI: Azaliah Colquhoun 16, Torrance Paulitzki 7
FHCI34 - 48GCI
FHCI: Karlie Pioj 11
GCI: Azaliah Calqhoun 21, Bella Cantin 10
GCI42 - 34EDSS
GCI: Azaliah Colquhoun 20, Kennedy Robinson 10
EDSS: Nathalie Hilbert 13, Jackie Wideman 6, Karyn Reynolds 6
GRCI22 - 49GCI
GRCI: Kayla Ambrose 8, Dani Vovicic 5
GCI: Kennedy Robinson 12, Azaliah Colqhoun 8, Latavia Pearson 8
GCI43 - 11HHSS
GCI: Kennedy Robinson 6, Jenna Stirling 6, Azaliah Colquhoun 6
HHSS: Jozie Hanke 6, Alexia Parada 4
GPSSvsGCI16:45 @ GCI
SSSvsGCI15:15 @ GCI
GCIvsWCI16:45 @ WCI
GCIvsBCI15:15 @ BCI
GCIvsKCI16:45 @ KCI
View complete results for Basketball - Sr. Girls