KCI (Basketball - Sr. Boys)

Home | Standings | Results | Schedule | Playoffs

KCI53 - 48JHSS
KCI: Owen Davidson 14, Andrew Edgar 13
JHSS: Ryan Vangalen 20, Jawad Khan 12
KCI74 - 76HHSS
KCI: William Urosevic - 26, Amanallah Ibrahim - 15
HHSS: Josiah Davis - 29, Jaxen Reeve - 17
KCI61 - 43CHCI
KCI: Will Urosevic - 12, Amanallah Ibrahim - 9
CHCI: Daniel Masih - 15, Justin Parsons - 11
KCI50 - 18EDSS
KCI: O. Davidson 9, Amanallah I. 8
EDSS: Josh Carere 7, Blake Jacklin 6
KCI63 - 46BCI
KCI: Davidson-17, Urosevic-16
BCI: Dak-13, Mlynski-13
KCI59 - 36SJAM
KCI: Andrew Edgar 18, Will Urosevic 9, Owen Davidson 9
SJAM: Djordge Vlaski 11, Yuvi Ukrani 8
FHCI37 - 58KCI
FHCI: Fillip Gabrilo-10
KCI: Owen Davidson-15
ECI57 - 42KCI
ECI: Muktar Mohamed-15
KCI: A. Ibrahim-17
WODSS51 - 50KCI
WODSS: I. Watsa-14
KCI: Andrew Edgar-15
GCI62 - 60KCI
GCI: Ramon Vernon-28
KCI: Andrew Edgar-20
WCI48 - 62KCI
WCI: J.McPhee-19
KCI: A. Ibrahim-18
GRCI34 - 59KCI
GRCI: Odouk-17
KCI: davidson-12
CHCI47 - 74KCI
KCI63 - 49HHSS
KCI: Will Urosevic - 28, Andrew Edgar - 18
HHSS: Josiah Davis - 26, Dylan Brooks - 8
KCI43 - 65ECI
KCI: Will Urosevic 16, Andrew Edgar 14
ECI: Ladera Ujullu Obang 27, Muktar Mohamed 16
GRCI43 - 60KCI
GRCI: A. Saleh-18
KCI: O. Davidson-18
View complete schedule for Basketball - Sr. Boys
KCI53 - 48JHSS
KCI: Owen Davidson 14, Andrew Edgar 13
JHSS: Ryan Vangalen 20, Jawad Khan 12
KCI74 - 76HHSS
KCI: William Urosevic - 26, Amanallah Ibrahim - 15
HHSS: Josiah Davis - 29, Jaxen Reeve - 17
KCI61 - 43CHCI
KCI: Will Urosevic - 12, Amanallah Ibrahim - 9
CHCI: Daniel Masih - 15, Justin Parsons - 11
KCI50 - 18EDSS
KCI: O. Davidson 9, Amanallah I. 8
EDSS: Josh Carere 7, Blake Jacklin 6
KCI63 - 46BCI
KCI: Davidson-17, Urosevic-16
BCI: Dak-13, Mlynski-13
KCI59 - 36SJAM
KCI: Andrew Edgar 18, Will Urosevic 9, Owen Davidson 9
SJAM: Djordge Vlaski 11, Yuvi Ukrani 8
FHCI37 - 58KCI
FHCI: Fillip Gabrilo-10
KCI: Owen Davidson-15
ECI57 - 42KCI
ECI: Muktar Mohamed-15
KCI: A. Ibrahim-17
WODSS51 - 50KCI
WODSS: I. Watsa-14
KCI: Andrew Edgar-15
GCI62 - 60KCI
GCI: Ramon Vernon-28
KCI: Andrew Edgar-20
WCI48 - 62KCI
WCI: J.McPhee-19
KCI: A. Ibrahim-18
GRCI34 - 59KCI
GRCI: Odouk-17
KCI: davidson-12
CHCI47 - 74KCI
KCI63 - 49HHSS
KCI: Will Urosevic - 28, Andrew Edgar - 18
HHSS: Josiah Davis - 26, Dylan Brooks - 8
KCI43 - 65ECI
KCI: Will Urosevic 16, Andrew Edgar 14
ECI: Ladera Ujullu Obang 27, Muktar Mohamed 16
GRCI43 - 60KCI
GRCI: A. Saleh-18
KCI: O. Davidson-18
View complete results for Basketball - Sr. Boys