KCI (Basketball - Jr. Girls)

Home | Standings | Results | Schedule | Playoffs

KCI37 - 23WCI
KCI: E. Ocariz 11, S. Taylor 5
WCI: J. Diao 7, D. Chin 5
KCI35 - 20GRCI
KCI: Jayne 5; Norah 5
GRCI: Faith Noble 5; Elyse Hiller 4
KCI39 - 17SJAM
KCI: Elene Ocariz - 7
SJAM: Sarah Gennaro - 9
KCI36 - 18ECI
KCI: Jayne Armatage 8, Laura Fitero 8
ECI: Tash Farquharson 10, Dontea Buchanan 4
KCI37 - 23WODSS
KCI: Sam Taylor 10, Jasmeet Singh 5
WODSS: Kayla Foy 7, Abbey Maue 6
KCI45 - 18GCI
KCI: Sam Taylor 12, Molly Fast 6
GCI: Kaylin Bailey 7, Makayla Townes 5
CHCI46 - 31KCI
CHCI: Milana Nenadic 30, Isata Mansaray 5
KCI: Elene Ocariz 8, Tierney Hocquard 6
BCI15 - 37KCI
BCI: Ana Marija Gavranic, 10
KCI: Laura Fitero, 8
SSS35 - 50KCI
SSS: Brooke Whitby 11, Ella Palfreyman 15
KCI: Elene Ocariz 8, Jana Nazer 8
HHSS49 - 29KCI
HHSS: Zerina D, 29; Roisin D, 10
KCI: Elene O, 9; Jasmeet S, 4
GPSS25 - 49KCI
GPSS: Chol K, 10; Keyana M, 7
KCI: Elene O, 10; Jasmeet S, 5
JHSS26 - 24KCI
JHSS: Mary Clifford, 14; Lauren Wildi, 6
KCI: Jayne Armatage, 6; Sam Taylor, 6
SSS28 - 41KCI
SSS: B. Whitby 12
KCI: S. Taylor 10
KCI30 - 28JHSS
KCI: Norah Tatsis 6, Sammy Taylor 6
JHSS: Sam Millar 9, Mary Clifford 9
KCI48 - 62CHCI
KCI: Elene Ocariz 20, Sam Taylor 7
CHCI: Milana Nenadic 27, Grace Philemon 14
View complete schedule for Basketball - Jr. Girls
KCI37 - 23WCI
KCI: E. Ocariz 11, S. Taylor 5
WCI: J. Diao 7, D. Chin 5
KCI35 - 20GRCI
KCI: Jayne 5; Norah 5
GRCI: Faith Noble 5; Elyse Hiller 4
KCI39 - 17SJAM
KCI: Elene Ocariz - 7
SJAM: Sarah Gennaro - 9
KCI36 - 18ECI
KCI: Jayne Armatage 8, Laura Fitero 8
ECI: Tash Farquharson 10, Dontea Buchanan 4
KCI37 - 23WODSS
KCI: Sam Taylor 10, Jasmeet Singh 5
WODSS: Kayla Foy 7, Abbey Maue 6
KCI45 - 18GCI
KCI: Sam Taylor 12, Molly Fast 6
GCI: Kaylin Bailey 7, Makayla Townes 5
CHCI46 - 31KCI
CHCI: Milana Nenadic 30, Isata Mansaray 5
KCI: Elene Ocariz 8, Tierney Hocquard 6
BCI15 - 37KCI
BCI: Ana Marija Gavranic, 10
KCI: Laura Fitero, 8
SSS35 - 50KCI
SSS: Brooke Whitby 11, Ella Palfreyman 15
KCI: Elene Ocariz 8, Jana Nazer 8
HHSS49 - 29KCI
HHSS: Zerina D, 29; Roisin D, 10
KCI: Elene O, 9; Jasmeet S, 4
GPSS25 - 49KCI
GPSS: Chol K, 10; Keyana M, 7
KCI: Elene O, 10; Jasmeet S, 5
JHSS26 - 24KCI
JHSS: Mary Clifford, 14; Lauren Wildi, 6
KCI: Jayne Armatage, 6; Sam Taylor, 6
SSS28 - 41KCI
SSS: B. Whitby 12
KCI: S. Taylor 10
KCI30 - 28JHSS
KCI: Norah Tatsis 6, Sammy Taylor 6
JHSS: Sam Millar 9, Mary Clifford 9
KCI48 - 62CHCI
KCI: Elene Ocariz 20, Sam Taylor 7
CHCI: Milana Nenadic 27, Grace Philemon 14
View complete results for Basketball - Jr. Girls