SSS (Basketball - Jr. Boys)

Home | Standings | Results | Schedule | Playoffs

SSS71 - 57GCI
SSS: B. Hufgart 23, J. Gibson 20
GCI: Sam Dawson 22, Brando Lee 13
SSS54 - 68EDSS
SSS: CJ - 17, Brayant - 14
EDSS: Jamie Crawford - 14, Chris Melvin 12
SSS33 - 67HHSS
SSS: #3 - 8, #22 - 8
HHSS: Quasen Davis - 26, Koat Thomas - 16
SSS23 - 61CHCI
CHCI: G. Walsh 23, L. Trickovic 12
SSS50 - 15PHS
SSS: J. Sunseth 26
PHS: O. May 4
SSS28 - 57JHSS
JHSS: Alex Bedeiran 18, Ryan Wong 10
BCI68 - 52 (OT)SSS
BCI: A. Eichholz - 21, B. Hitchen - 10
SSS: Jack Sunseth - 16, Jake Gibson - 14
WODSS60 - 44SSS
WODSS: L. Wicken - 16, M. Becker - 12
SSS: Jake Gibson - 14, Jack Sunseth - 12
KCIvsSSS15:15 @ SSS
GRCIvsSSS16:45 @ SSS
WCIvsSSS15:15 @ SSS
ECI47 - 63SSS
ECI: Drew Simon - 14
SSS: Jack Sunseth - 19, Bryant Hufgart - 15
View complete schedule for Basketball - Jr. Boys
SSS71 - 57GCI
SSS: B. Hufgart 23, J. Gibson 20
GCI: Sam Dawson 22, Brando Lee 13
SSS54 - 68EDSS
SSS: CJ - 17, Brayant - 14
EDSS: Jamie Crawford - 14, Chris Melvin 12
SSS33 - 67HHSS
SSS: #3 - 8, #22 - 8
HHSS: Quasen Davis - 26, Koat Thomas - 16
SSS23 - 61CHCI
CHCI: G. Walsh 23, L. Trickovic 12
SSS50 - 15PHS
SSS: J. Sunseth 26
PHS: O. May 4
SSS28 - 57JHSS
JHSS: Alex Bedeiran 18, Ryan Wong 10
BCI68 - 52 (OT)SSS
BCI: A. Eichholz - 21, B. Hitchen - 10
SSS: Jack Sunseth - 16, Jake Gibson - 14
WODSS60 - 44SSS
WODSS: L. Wicken - 16, M. Becker - 12
SSS: Jake Gibson - 14, Jack Sunseth - 12
KCIvsSSS15:15 @ SSS
GRCIvsSSS16:45 @ SSS
WCIvsSSS15:15 @ SSS
ECI47 - 63SSS
ECI: Drew Simon - 14
SSS: Jack Sunseth - 19, Bryant Hufgart - 15
View complete results for Basketball - Jr. Boys